تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

کارت ویزیت ساده
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 گلاسه بدون روکش یکرو  1000 48×85 25/000 7 روز کاری
2 گلاسه بدون روکش دورو  1000 48×85 28/000 7 روز کاری
3 سلفون براق یکرو 1000 48×85 25/000 1 روز کاری
4 سلفون براق دورو 1000 48×85 28/000 1روز کاری
5 سلفون مات یکرو 1000 48×85 25/000 1 روز کاری
6 سلفون مات دورو 1000 48×85 28/000 1 روز کاری
7 کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 26/000 7 روز کاری
8 کتان اندونزی دورو 1000 48×85  29/000 7 روز کاری
9 کتان آلمان یکرو 1000 48×85   7 روز کاری
10 کتان آلمان دورو 1000 48×85   7 روز کاری
11 سوسماری یکرو 1000 48×85   7 روز کاری
12 سوسماری دورو 1000 48×85   7 روز کاری
کارت ویزیت های لیبل
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لیبل

1000

48×85 38/000 2 روز کاری
2 لیبل سلفون براق 1000 48×85 40/000 2 روز کاری
3 لیبل شیشه ای  1000 48×85  ........ 15 روز کاری
4 لیبل سی دی 1000 ..... ........ 7 روز کاری
5 لیبل سی دی سلفون براق  1000 ..... ......... 7 روز کاری
6 برچسب اموال تک رنگ  1000 45×15  80/000 2 روز کاری
7 برچسب اموال چهار رنگ 1000 45×15  150/000 2 روز کاری
کارت ویزیت های فانتزی
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لمینت براق

1000

59×90 140/000 7 روز کاری
2 لمینت براق فوری 1000 59×90 145/000 2 روز کاری
3 لمینت مات 1000 59×90 220/000 7 روز کاری
4 لمینت مات فوری 1000 59×90 225/000 2 روز کاری
5 لمینت برجسته 1000 59×90 95/000 7 روز کاری
6 لمینت برجسته فوری 1000 59×90 100/000 2 روز کاری
7 لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 110/000 10 روز کاری
8 لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 175/000 10روز کاری
9 لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 80/000 10 روز کاری
10 سلفون مات دور گرد 1000 59×90 50/000 5 روز کاری
12 سلفون براق دور گرد 1000 59×90 50/000 5 روز کاری
14 لمینت برجسته مربع 1000 60×60 70/000 7 روز کاری
15

لمینت براق مربع

1000 60×60 97/000 10 روز کاری
16 لمینت مات مربع 1000 60×60 139/000 10 روز کاری
17

لمینت مات دایره 

1000 60×60 102/000 10 روز کاری   
 

لمینت مات دایره 

1000 60×60  ........  10 روز کاری  
 

لمینت براق دایره

1000 60×60 97/000 10 روز کاری   
18 لمینت براق دایره 1000 60×60  .........  10 روز کاری 

 

19 لمینت براق طرح موج 1000 59×90 140/000 7 روز کاری
20 لمینت مات طرح موج 1000 59×90 225/000 7 روز کاری
21 لمینت برجسته طلاکوب 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
22 لمینت برجسته مخملی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
23 سلفون مات دورگرد موضعی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
24 سلفون مات دورگرد طلاکوب 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
25 سلفون مات مخملی دورگرد 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
26 سلفون مات مخملی دورگرد موضعی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
27 سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
28 طلاکارت لمینت براق 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
29 طلاکارت لمینت مات 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
30 کتان دورگرد 1000 59×90 50/000 7 روز کاری
31 آهنربایی 1000 59×90  .......... 15 روز کاری
32 آهنربایی باقالب دلخواه شما 1000 59×90  .......... 15 روز کاری

 

تحریر 80 گرم
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 210×297 130/000 2 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 210×297 114/000 7 روز کاری  
3 A4 دورو 1000 210×297 --- 2 روز کاری
4 A4 دورو 1000 210×297 ---- 7 روزکاری  
5 A4 یکرو 2000 210×297 180/000 2 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 210×297 160/000 7 روز کاری  
7 A4 دورو 2000 210×297 270/000 2 روز کاری
8 A4 دورو 2000 210×297 250/000 7 روز کاری  
9 A4 یکرو 5000 200×290 260/000 2 روز کاری
10 A4 یکرو 5000 200×290 250/000 7 روز کاری  
11 A4 دورو 5000 200×290 320/000 2 روز کاری
12 A4 دورو 5000 200×290 260/000 7 روز کاری  
13 A5 یکرو 1000 147.5×210 65/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 1000 147.5×210 57/000 7 روز کاری  
15 A5 دورو 1000 147.5×210 ---- 2 روز کاری
16 A5 دورو

1000

147.5×210 ---- 7 روز کاری  
17 A5 یکرو

2000

147.5×210 125/000 2 روز کاری
18 A5 یکرو

2000

147.5×210 80/000 7 روز کاری  
19 A5 دورو 2000 147.5×210 135/000 2 روز کاری
20 A5 دورو 2000 147.5×210 90/000 7 روز کاری  
21 A5 یکرو 5000 145×200 130/000 2 روز کاری
22 A5 یکرو 5000 145×200 125/000 7روز کاری  
23 A5 دورو 5000 145×200 160/000 2 روز کاری
24 A5 دورو 5000 145×200 150/000 7 روز کاری  
25 A6 یکرو 1000 90×145  ...... 2 روز کاری
26 A6 یکرو 1000 90×145  ...... 7 روز کاری  
27 A6 دورو 1000 90×145 ---- 2 روز کاری
28 A6 دورو 1000 90×145  --- 7 روز کاری  
29 A6 یکرو 2000 90×145 45/000 2 روز کاری
30 A6 یکرو 2000 90×145 40/000 7 روز کاری
31 A6 دورو 2000 90×145 67/500 2 روز کاری  
32 A6 دورو 2000 90×145 62/500 7 روز کاری  
33 A6 یکرو 5000 90×145 65/000 2روز کاری   
32 A6 یکرو 5000 90×145 62/500 7 روز کاری
33 A6 دورو 5000 90×145 75/000 2روز کاری   
34 A6 دورو 5000 90×145 80/000 7 روز کاری

 

گلاسه 120 گرم
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 130/000 2 روز کاری
A4 یکرو  1000 200×290 120/000     7 روز کاری   
3 A4 دورو 1000 200×290 180/000 2 روز کاری
4 A4 دورو 1000 200×290 170/000      7 روز کاری 
5 A4 یکرو 2000 200×290 220/000 2 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290 200/000       7 روز کاری   
7 A4 دورو 2000 200×290 280/000 2 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290 240/000     7 روز کاری    
6 A4 یکرو 5000 200×290 440/000 2 روز کاری
 7 A4 یکرو 5000 200×290 428/000     7 روزکاری  
 8 A4 دورو 5000 200×290 520/000 2 روز کاری  
 9 A4 دورو 5000 200×290 480/000     7روز کاری   
10 A5 یکرو 1000 147.5×210  65/000 2 روز کاری
 11 A5 یکرو 1000 145×200 60/000     7 روز کاری  
12 A5 دورو 1000 145×200 90/000 2 روز کاری
13  A5 دورو 1000 145×200 85/000      7روز کاری  
14 A5 یکرو

2000

145×200 110/000 2 روز کاری
15 A5 یکرو  2000 145×200 100/000     7روز کاری
16  A5 دورو  2000 145×200 140/000 2 روز کاری  
17  A5 دورو  2000 145×200 120/000    7روز کاری  
18  A5 یکرو 5000 145×200 220/000 روز کاری  
19 A5 یکرو 5000 145×200 214/000    7 روز کاری
20 A5 دورو 5000 145×200 260/000 2 روز کاری
 21 A5 دورو 5000 145×200 240/000     7 روز کاری  
22 A6 یکرو 1000 90×145 32/500 2 روز کاری
23  A6 یکرو 1000 90×145 30/000     7 روز کاری  
24 A6 دورو 1000 90×145 45/000 2 روز کاری
25  A6 دورو 1000 90×145 42/500     7 روزکاری  
26 A6 یکرو 2000 90×145 55/000 2 روز کاری
 27 A6 یکرو 2000 90×145 50/000     7 روز کاری  
28 A6 دورو 2000 90×145 70/000 2 روز کاری
 29 A6 دورو 2000 90×145 60/000     7 روز کاری  
30 A6 یکرو 5000 90×145 110/000 2 روز کاری
 31 A6 یکرو 5000 90×145 107/000     7روز کاری  
32 A6 دورو 5000 90×145 130/000 2 روز کاری /
 33 A6 دورو 5000 90×145 120/000     7روز کاری  

 

گلاسه 135 گرم - A
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 130/000 7 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 200×290 140/000 2روزکاری  
3 A4 دورو 1000 200×290 180/000 7روزکاری  
4 A4 دورو 1000 200×290 190/000 2روزکاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 210/000 7 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290 230/000 2روزکاری  
7 A4 دورو 2000 200×290 260/000 7 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290 280/000 2روزکاری 
9 A4 یکرو 5000 200×290 460/000 7 روز کاری  
10 A4 یکرو 5000 200×290 480/000 2روزکاری   
11 A4 دورو 5000 200×290 540/000 7روز کاری   
12 A4 دورو 5000 200×290 560/000 2روزکاری  
13 A5 یکرو 1000 145×200 65/000 7 روز کاری  
14 A5 یکرو 1000 145×200 70/000 2روزکاری  
15 A5 دورو 1000 145×200 80/000 7روزکاری  
16 A5 دورو 1000 145×200 95/000 2روزکاری  
17 A5 یکرو 2000 145×200 105/000 7روزکاری  
18 A5 یکرو 2000 145×200 115/000 2روز کاری
19 A5 دورو 2000 145×200 130/000 7 روز کاری
20 A5 دورو 2000 145×200 140/000 2روزکاری
21 A5 یکرو

5000

145×200 230/000 7 روز کاری
22 A5 یکرو 5000 145×200 240/000 2روزکاری
23 A5 دورو 5000 145×200 270/000 7 روز کاری
24 A5 دورو 5000 145×200 280/000 2روزکاری
25 A6 یکرو 1000 90×145 32/500 7 روز کاری
26 A6 یکرو 1000 90×145 35/000 2روزکاری  
27 A6 دورو 1000 90×145 40/000 7 روز کاری
28 A6 دورو 1000 90×145 47/500 2روزکاری  
29 A6 یکرو 2000 90×145 52/500 7 روز کاری
30 A6 یکرو 2000 90×145 57/500 2روزکاری  
31 A6 دورو 2000 90×145 65/000 7 روز کاری
30 A6 دورو 2000 90×145 70/000 2روزکاری  
31 A6 یکرو 5000 90×145 115/000 7 روز کاری
32 A6 یکرو 5000 90×145 120/000 2روزکاری  
33 A6 دورو 5000 90×145 135/000 7روزکاری  
34 A6 دورو 5000 90×145 140/000 2روزکاری

  

پاکت ملخی
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت نامه 130/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت نامه 190/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت نامه  370/000 7 روز کاری

4

پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت نامه 180/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت نامه 300/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت نامه 690/000 7 روز کاری

 پاکت A5

  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

1

پاکت تحریر 80گرم

1000 پاکت A5 160/000 7 روز کاری  

2

پاکت تحریر 80گرم

2000 پاکت A5  240/000 7 روز کاری  
3

پاکت تحریر 80گرم

5000 پاکت A5  490/000 7 روز کاری  

4

پاکت گلاسه 120گرم

1000 پاکت A5 250/000 7 روز کاری  

5

پاکت گلاسه 120گرم

2000 پاکت A5 430/000 7 روز کاری  

6

پاکت گلاسه 120گرم

5000 پاکت A5 930/000 7روز کاری  
پاکت A4
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت A4 310/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت A4  450/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت A4 850/000 7 روز کاری
4 پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت A4 500/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت A4 840/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت A4 1/800/000 7 روز کاری

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

درباره تندیس برتر

مجتمع چاپ تندیس برتر در سال 1384 با هدف فعالیت و خدمت رسانی در زمینه طراحی گرافیک و چاپ تاسیس گردید.

در این مجموعه انواع کارهای چاپی و دریافت سفارشات بصورت اتوماسیون و آنلاین بوده و مشتری میتواند از لحظه ثبت سفارشات تا دریافت کار ، فرایند تولید را پیگیری نماید.

تماس با ما

  •  نشانی:

    سفارشات کار میدان بهارستان ابتدای خیابان ملت برج بهارستان طبقه همکف واحد 115

  •  شماره تماس (خط ویژه):

    021-33966604

نماد اعتماد الکترونیک

Top

ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است