تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

کارت ویزیت ساده
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 گلاسه بدون روکش یکرو  1000 48×85 16/000 7 روز کاری
2 گلاسه بدون روکش دورو  1000 48×85 21/000 7 روز کاری
3 سلفون براق یکرو 1000 48×85 16/000 1 روز کاری
4 سلفون براق دورو 1000 48×85 21/000 1 روز کاری
5 سلفون مات یکرو 1000 48×85 16/000 1 روز کاری
6 سلفون مات دورو 1000 48×85 21/000 1 روز کاری
7 کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 21/000 5 روز کاری
8 کتان اندونزی دورو 1000 48×85 23/000 5 روز کاری
9 کتان آلمان یکرو 1000 48×85 30/000 5 روز کاری
10 کتان آلمان دورو 1000 48×85 35/000 5 روز کاری
11 سوسماری یکرو 1000 48×85 22/000 5 روز کاری
12 سوسماری دورو 1000 48×85 24/000 5 روز کاری
کارت ویزیت های لیبل
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 لیبل

1000

48×85 22/000 2 روز کاری
2 لیبل سلفون براق 1000 48×85 24/000 2 روز کاری
3 لیبل شیشه ای  1000 48×85 80/000 15 روز کاری
4 لیبل سی دی 1000 ..... ........ 5 روز کاری
5 لیبل سی دی سلفون براق  1000 ..... ......... 5 روز کاری
6 برچسب اموال تک رنگ  1000 45×15 70/000 2 روز کاری
7 برچسب اموال چهار رنگ 1000 45×15 130/000 2 روز کاری
کارت ویزیت های فانتزی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 لمینت براق

1000

59×90 60/000 7 روز کاری
2 لمینت براق فوری 1000 59×90 65/000 1 روز کاری
3 لمینت مات 1000 59×90 85/000 7 روز کاری
4 لمینت مات فوری 1000 59×90 90/000 1 روز کاری
5 لمینت برجسته 1000 59×90 57/000 7 روز کاری
6 لمینت برجسته فوری 1000 59×90 61/000 2 روز کاری
7 لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 50/000 7 روز کاری
8 لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 69/000 7 روز کاری
9 لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 50/000 7 روز کاری
10 سلفون مات دور گرد 1000 59×90 37/000 3 روز کاری
11 سلفون مات دور گرد فوری 1000 59×90 000 - روز کاری
12 سلفون براق دور گرد 1000 59×90 36/000 3 روز کاری
13 سلفون براق دور گرد فوری 1000 59×90 000 - روز کاری
14 لمینت برجسته مربع 1000 60×60 40/000 7 روز کاری
15

لمینت براق مربع

1000 60×60 40/000 7 روز کاری
16 لمینت مات مربع 1000 60×60 50/000 7 روز کاری
17

لمینت مات دایره 

1000 60×60 55/000 5 روز کاری   
18 لمینت براق دایره 1000 60×60 45/000 5 روز کاری

 

19 لمینت براق طرح موج 1000 59×90 58/000 5 روز کاری
20 لمینت مات طرح موج 1000 59×90 85/000 5 روز کاری
21 لمینت برجسته طلاکوب 1000 59×90 95/000 15 روز کاری
22 لمینت برجسته مخملی 1000 59×90 110/000 15 روز کاری
23 سلفون مات دورگرد موضعی 1000 59×90 72/000 15 روز کاری
24 سلفون مات دورگرد طلاکوب 1000 59×90 110/000 15 روز کاری
25 سلفون مات مخملی دورگرد 1000 59×90 72/000 15 روز کاری
26 سلفون مات مخملی دورگرد موضعی 1000 59×90 87/000 15 روز کاری
27 سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب 1000 59×90 110/000 15 روز کاری
28 طلاکارت لمینت براق 1000 59×90 120/000 15 روز کاری
29 طلاکارت لمینت مات 1000 59×90 135/000 15 روز کاری
30 کتان دورگرد 1000 59×90 42/000 7 روز کاری
31 آهنربایی 1000 59×90 250/000 15 روز کاری
32 آهنربایی باقالب دلخواه شما 1000 59×90 320/000 15 روز کاری
کارت ویزیت های PVC
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 PVC میکرون 500 

500

59×90 130/000 7 روز کاری
2 PVC میکرون 500  1000 59×90 200/000 7 روز کاری
3 PVC میکرون 760  500 59×90 290/000 7 روز کاری
4 PVC میکرون 760  1000 59×90 490/000 7 روز کاری

 

تحریر 80 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 210×297 130/000 5 روز کاری
2 A4 دورو 1000 210×297 --- 5 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 210×297 175/000 5 روز کاری
4 A4 دورو 2000 210×297 256/000 5 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 280/000 5 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 356/000 5 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 147.5×210 65/000 5 روز کاری
8 A5 دورو 1000 147.5×210 --- 5 روز کاری
9 A5 یکرو

2000

147.5×210 88/000 5 روز کاری
10 A5 دورو 2000 147.5×210 128/000 5 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 140/000 5 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 178/000 5 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 90×145 32/500 5 روز کاری
14 A6 دورو 1000 90×145 --- 5 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 90×145 44/000 5 روز کاری
16 A6 دورو 2000 90×145 64/000 5 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 90×145 70/000 5 روز کاری
18 A6 دورو 5000 90×145 89/000 5 روز کاری

 

گلاسه 120 گرم
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 100/000 2 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 150/000 2 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 150/000 2 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 180/000 2 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 280/000 2 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 330/000 2 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 147.5×210 50/000 2 روز کاری
8 A5 دورو 1000 147.5×210 75/000 2 روز کاری
9 A5 یکرو

2000

147.5×210 75/000 2 روز کاری
10 A5 دورو 2000 147.5×210 90/000 2 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 140/000 2 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 165/000 2 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 90×145 25/000 2 روز کاری
14 A6 دورو 1000 90×145 37/500 2 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 90×145 37/500 2 روز کاری
16 A6 دورو 2000 90×145 45/000 2 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 90×145 70/000 2 روز کاری
18 A6 دورو 5000 90×145 82/500 2 روز کاری

 

گلاسه 135 گرم - A
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 A4 یکرو 1000 200×290 110/000 5 روز کاری
2 A4 دورو 1000 200×290 156/000 5 روز کاری
3 A4 یکرو 2000 200×290 156/000 5 روز کاری
4 A4 دورو 2000 200×290 190/000 5 روز کاری
5 A4 یکرو 5000 200×290 320/000 5 روز کاری
6 A4 دورو 5000 200×290 360/000 5 روز کاری
7 A5 یکرو 1000 147.5×210 55/000 5 روز کاری
8 A5 دورو 1000 147.5×210 78/000 5 روز کاری
9 A5 یکرو

2000

147.5×210 78/000 5 روز کاری
10 A5 دورو 2000 147.5×210 95/000 5 روز کاری
11 A5 یکرو 5000 145×200 160/000 5 روز کاری
12 A5 دورو 5000 145×200 180/000 5 روز کاری
13 A6 یکرو 1000 90×145 27/500 5 روز کاری
14 A6 دورو 1000 90×145 39/000 5 روز کاری
15 A6 یکرو 2000 90×145 39/000 5 روز کاری
16 A6 دورو 2000 90×145 47/500 5 روز کاری
17 A6 یکرو 5000 90×145 80/000 5 روز کاری
18 A6 دورو 5000 90×145 90/000 5 روز کاری

 

گلاسه 135 گرم-B
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 B4 یکرو 1000 240×340 160/000 5 روز کاری
2 B4 دورو 1000 240×340 250/000 5 روز کاری
3 B4 یکرو 2000 240×340 230/000 5 روز کاری
4 B4 دورو 2000 240×340 320/000 5 روز کاری
5 B4 یکرو 5000 240×340 450/000 5 روز کاری
6 B4 دورو 5000 240×340 550/000 5 روز کاری
7 B5 یکرو 1000 240×170 80/000 5 روز کاری
8 B5 دورو 1000 240×170 125/000 5 روز کاری
9 B5 یکرو

2000

240×170 115/000 5 روز کاری
10 B5 دورو 2000 240×170 160/000 5 روز کاری
11 B5 یکرو 5000 240×170 225/000 5 روز کاری
12 B5 دورو 5000 240×170 275/000 5 روز کاری
13 B6 یکرو 1000 120×170 40/000 5 روز کاری
14 B6 دورو 1000 120×170 61/500 5 روز کاری
15 B6 یکرو 2000 120×170 57/500 5 روز کاری
16 B6 دورو 2000 120×170 68/000 5 روز کاری
17 B6 یکرو 5000 120×170 112/500 5 روز کاری
18 B6 دورو 5000 120×170 137/500 5 روز کاری

 

پاکت ملخی
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت نامه 125/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت نامه 185/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت نامه 350/000 7 روز کاری

4

پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت نامه 140/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت نامه 245/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت نامه 450/000 7 روز کاری

 پاکت A5

  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

1

پاکت تحریر 80گرم

1000 پاکت A5 155/000 7 روز کاری  

2

پاکت تحریر 80گرم

2000 پاکت A5 232/000 7 روز کاری  
3

پاکت تحریر 80گرم

5000 پاکت A5 430/000 7 روز کاری  

4

پاکت گلاسه 120گرم

1000 پاکت A5 180/000 7 روز کاری  

5

پاکت گلاسه 120گرم

2000 پاکت A5 273/000 7 روز کاری  

6

پاکت گلاسه 120گرم

5000 پاکت A5 560/000 7روز کاری  
پاکت A4
جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت A4 300/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت A4 430/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت A4 780/000 7 روز کاری
4 پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت A4 330/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت A4 490/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت A4 1/50/000 7 روز کاری

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

درباره تندیس برتر

مجتمع چاپ تندیس برتر در سال 1384 با هدف فعالیت و خدمت رسانی در زمینه طراحی گرافیک و چاپ تاسیس گردید.

در این مجموعه انواع کارهای چاپی و دریافت سفارشات بصورت اتوماسیون و آنلاین بوده و مشتری میتواند از لحظه ثبت سفارشات تا دریافت کار ، فرایند تولید را پیگیری نماید.

تماس با ما

  •  نشانی:

    سفارشات کار میدان بهارستان ابتدای خیابان ملت برج بهارستان طبقه همکف واحد 115

  •  شماره تماس (خط ویژه):

    021-33966604

نماد اعتماد الکترونیک

Top

ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است