تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

 

            همکاران و مشتریان عزیز زمان فرمهای عمومی در روزهای شـنبه تا چهارشنبه ساعت 14                 

                        و روزهای پنج شنبه ساعت 12 را ساعـت مقرر در نظر بگیرید.                                

کارت ویزیت ساده
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 گلاسه بدون روکش یکرو  1000 48×85 30/000 7 روز کاری
2 گلاسه بدون روکش دورو  1000 48×85 38/000 7 روز کاری
3 سلفون براق یکرو 1000 48×85 30/000 1 روز کاری
4 سلفون براق دورو 1000 48×85 40/000 1روز کاری
5 سلفون مات یکرو 1000 48×85 30/000 1 روز کاری
6 سلفون مات دورو 1000 48×85 40/000 1 روز کاری
7 کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 32/000 7 روز کاری
8 کتان اندونزی دورو 1000 48×85  40/000 7 روز کاری
9 کتان آلمان یکرو 1000 48×85   7 روز کاری
10 کتان آلمان دورو 1000 48×85   7 روز کاری
11 سوسماری یکرو 1000 48×85   7 روز کاری
12 سوسماری دورو 1000 48×85   7 روز کاری
کارت ویزیت های لیبل
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لیبل

1000

48×85 44/000 2 روز کاری
2 لیبل سلفون براق 1000 48×85 47/000 2 روز کاری
3 لیبل شیشه ای  1000 48×85  ........ 15 روز کاری
4 لیبل سی دی 1000 ..... ........  
5 لیبل سی دی سلفون براق  1000 ..... .........  
6 برچسب اموال تک رنگ  1000 45×15  100/000 2 روز کاری
7 برچسب اموال چهار رنگ 1000 45×15  200/000 2 روز کاری
کارت ویزیت های فانتزی
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لمینت براق

1000

59×90 155/000 7 روز کاری
2 لمینت براق فوری 1000 59×90 160/000 2 روز کاری
3 لمینت مات 1000 59×90   7 روز کاری
4 لمینت مات فوری 1000 59×90    
5 لمینت برجسته 1000 59×90 140/000 7 روز کاری
6 لمینت برجسته فوری 1000 59×90 145/000 2 روز کاری
7 لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 130/000 10 روز کاری
8 لمینت مات ویزیتی 1000 48×85    
9 لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85 125/000 10 روز کاری
10 سلفون مات دور گرد 1000 59×90 60/000 5 روز کاری
12 سلفون براق دور گرد 1000 59×90 60/000 5 روز کاری
14 لمینت برجسته مربع 1000 60×60 120/000 7 روز کاری
15

لمینت براق مربع

1000 60×60 115/000 10 روز کاری
16 لمینت مات مربع 1000 60×60    
17

لمینت مات دایره 

1000 60×60      
 

لمینت مات دایره 

1000 60×60      
 

لمینت براق دایره

1000 60×60 115/000 10 روز کاری   
18 لمینت براق دایره 1000 60×60  .........  10 روز کاری 

 

19 لمینت براق طرح موج 1000 59×90 155/000 7 روز کاری
20 لمینت مات طرح موج 1000 59×90    
21 لمینت برجسته طلاکوب 1000 59×90  ...........  
22 لمینت برجسته مخملی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
23 سلفون مات دورگرد موضعی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
24 سلفون مات دورگرد طلاکوب 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
25 سلفون مات مخملی دورگرد 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
26 سلفون مات مخملی دورگرد موضعی 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
27 سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
28 طلاکارت لمینت براق 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
29 طلاکارت لمینت مات 1000 59×90  ........... 15 روز کاری
30 کتان دورگرد 1000 59×90 60/000 7 روز کاری
31 آهنربایی 1000 59×90  .......... 15 روز کاری
32 آهنربایی باقالب دلخواه شما 1000 59×90  .......... 15 روز کاری

 

تحریر 80 گرم
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 210×297 150/000 2 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 210×297 140/000 7 روز کاری  
3 A4 دورو 1000 210×297 --- 2 روز کاری
4 A4 دورو 1000 210×297 ---- 7 روزکاری  
5 A4 یکرو 2000 210×297 230/000 2 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 210×297 220/000 7 روز کاری  
7 A4 دورو 2000 210×297 340/000 2 روز کاری
8 A4 دورو 2000 210×297 330/000 7 روز کاری  
9 A4 یکرو 5000 200×290 330/000 2 روز کاری
10 A4 یکرو 5000 200×290 320/000 7 روز کاری  
11 A4 دورو 5000 200×290 410/000 2 روز کاری
12 A4 دورو 5000 200×290 400/000 7 روز کاری  
13 A5 یکرو 1000 147.5×210 75/000 2 روز کاری
14 A5 یکرو 1000 147.5×210 70/000 7 روز کاری  
15 A5 دورو 1000 147.5×210 ---- 2 روز کاری
16 A5 دورو

1000

147.5×210 ---- 7 روز کاری  
17 A5 یکرو

2000

147.5×210

115/000

2 روز کاری
18 A5 یکرو

2000

147.5×210 110/000 7 روز کاری  
19 A5 دورو 2000 147.5×210 170/000 2 روز کاری
20 A5 دورو 2000 147.5×210 165/000 7 روز کاری  
21 A5 یکرو 5000 145×200 165/000 2 روز کاری
22 A5 یکرو 5000 145×200 160/000 7روز کاری  
23 A5 دورو 5000 145×200 205/000 2 روز کاری
24 A5 دورو 5000 145×200 200/000 7 روز کاری  
25 A6 یکرو 1000 90×145  ...... 2 روز کاری
26 A6 یکرو 1000 90×145  ...... 7 روز کاری  
27 A6 دورو 1000 90×145 ---- 2 روز کاری
28 A6 دورو 1000 90×145  --- 7 روز کاری  
29 A6 یکرو 2000 90×145 57/500 2 روز کاری
30 A6 یکرو 2000 90×145 55/000 7 روز کاری
31 A6 دورو 2000 90×145 85/000 2 روز کاری  
32 A6 دورو 2000 90×145 82/500 7 روز کاری  
33 A6 یکرو 5000 90×145 82/500 2روز کاری   
32 A6 یکرو 5000 90×145 80/000 7 روز کاری
33 A6 دورو 5000 90×145 102/500 2روز کاری   
34 A6 دورو 5000 90×145 100/000 7 روز کاری

 

گلاسه 120 گرم
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 180/000 2 روز کاری
A4 یکرو  1000 200×290 170/000     7 روز کاری   
3 A4 دورو 1000 200×290 240/000 2 روز کاری
4 A4 دورو 1000 200×290 230/000      7 روز کاری 
5 A4 یکرو 2000 200×290 290/000 2 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290 280/000       7 روز کاری   
7 A4 دورو 2000 200×290 360/000 2 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290 350/000     7 روز کاری    
6 A4 یکرو 5000 200×290 620/000 2 روز کاری
 7 A4 یکرو 5000 200×290 610/000     7 روزکاری  
 8 A4 دورو 5000 200×290 680/000 2 روز کاری  
 9 A4 دورو 5000 200×290 660/000     7روز کاری   
10 A5 یکرو 1000 147.5×210 90/000 2 روز کاری
 11 A5 یکرو 1000 145×200 85/000     7 روز کاری  
12 A5 دورو 1000 145×200 120/000 2 روز کاری
13  A5 دورو 1000 145×200 115/000      7روز کاری  
14 A5 یکرو

2000

145×200 145/000 2 روز کاری
15 A5 یکرو  2000 145×200 140/000     7روز کاری
16  A5 دورو  2000 145×200 180/000 2 روز کاری  
17  A5 دورو  2000 145×200 175/000    7روز کاری  
18  A5 یکرو 5000 145×200 310/000 روز کاری  
19 A5 یکرو 5000 145×200 305/000    7 روز کاری
20 A5 دورو 5000 145×200 340/000 2 روز کاری
 21 A5 دورو 5000 145×200 330/000     7 روز کاری  
22 A6 یکرو 1000 90×145 45/000 2 روز کاری
23  A6 یکرو 1000 90×145 42/500     7 روز کاری  
24 A6 دورو 1000 90×145 60/000 2 روز کاری
25  A6 دورو 1000 90×145 57/500     7 روزکاری  
26 A6 یکرو 2000 90×145 72/500 2 روز کاری
 27 A6 یکرو 2000 90×145 70/000     7 روز کاری  
28 A6 دورو 2000 90×145 90/000 2 روز کاری
 29 A6 دورو 2000 90×145 87/500     7 روز کاری  
30 A6 یکرو 5000 90×145 155/000 2 روز کاری
 31 A6 یکرو 5000 90×145 152/500     7روز کاری  
32 A6 دورو 5000 90×145 170/000 2 روز کاری /
 33 A6 دورو 5000 90×145 165/000     7روز کاری  

 

گلاسه 135 گرم - A
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 180/000 7 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 200×290 190/000 2روزکاری  
3 A4 دورو 1000 200×290 240/000 7روزکاری  
4 A4 دورو 1000 200×290 250/000 2روزکاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 300/000 7 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290 310/000 2روزکاری  
7 A4 دورو 2000 200×290 380/000 7 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290 390/000 2روزکاری 
9 A4 یکرو 5000 200×290 680/000 7 روز کاری  
10 A4 یکرو 5000 200×290 690/000 2روزکاری   
11 A4 دورو 5000 200×290 760/000 7روز کاری   
12 A4 دورو 5000 200×290 770/000 2روزکاری  
13 A5 یکرو 1000 145×200 90/000 7 روز کاری  
14 A5 یکرو 1000 145×200 95/000 2روزکاری  
15 A5 دورو 1000 145×200 120/000 7روزکاری  
16 A5 دورو 1000 145×200 125/000 2روزکاری  
17 A5 یکرو 2000 145×200 150/000 7روزکاری  
18 A5 یکرو 2000 145×200 155/000 2روز کاری
19 A5 دورو 2000 145×200 190/000 7 روز کاری
20 A5 دورو 2000 145×200 195/000 2روزکاری
21 A5 یکرو

5000

145×200 340/000 7 روز کاری
22 A5 یکرو 5000 145×200 345/000 2روزکاری
23 A5 دورو 5000 145×200 380/000 7 روز کاری
24 A5 دورو 5000 145×200 385/000 2روزکاری
25 A6 یکرو 1000 90×145 45/000 7 روز کاری
26 A6 یکرو 1000 90×145 47/500 2روزکاری  
27 A6 دورو 1000 90×145 60/000 7 روز کاری
28 A6 دورو 1000 90×145 62/500 2روزکاری  
29 A6 یکرو 2000 90×145 75/000 7 روز کاری
30 A6 یکرو 2000 90×145 77/500 2روزکاری  
31 A6 دورو 2000 90×145 95/000 7 روز کاری
30 A6 دورو 2000 90×145 97/500 2روزکاری  
31 A6 یکرو 5000 90×145 170/000 7 روز کاری
32 A6 یکرو 5000 90×145 172/500 2روزکاری  
33 A6 دورو 5000 90×145 190/000 7روزکاری  
34 A6 دورو 5000 90×145 192/500 2روزکاری

  

پاکت ملخی
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت نامه 150/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت نامه 220/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت نامه  410/000 7 روز کاری

4

پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت نامه 180/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت نامه 300/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت نامه 690/000 7 روز کاری

 پاکت A5

  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

1

پاکت تحریر 80گرم

1000 پاکت A5 180/000 7 روز کاری  

2

پاکت تحریر 80گرم

2000 پاکت A5  270/000 7 روز کاری  
3

پاکت تحریر 80گرم

5000 پاکت A5  560/000 7 روز کاری  

4

پاکت گلاسه 120گرم

1000 پاکت A5 250/000 7 روز کاری  

5

پاکت گلاسه 120گرم

2000 پاکت A5 450/000 7 روز کاری  

6

پاکت گلاسه 120گرم

5000 پاکت A5 960/000 7روز کاری  
پاکت A4
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت A4 350/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت A4  500/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت A4 970/000 7 روز کاری
4 پاکت گلاسه 120 گرم 1000 پاکت A4 500/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 120 گرم 2000 پاکت A4 870/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 120 گرم 5000 پاکت A4 1/800/000 7 روز کاری

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

درباره تندیس برتر

مجتمع چاپ تندیس برتر در سال 1384 با هدف فعالیت و خدمت رسانی در زمینه طراحی گرافیک و چاپ تاسیس گردید.

در این مجموعه انواع کارهای چاپی و دریافت سفارشات بصورت اتوماسیون و آنلاین بوده و مشتری میتواند از لحظه ثبت سفارشات تا دریافت کار ، فرایند تولید را پیگیری نماید.

تماس با ما

  •  نشانی:

    سفارشات کار میدان بهارستان ابتدای خیابان ملت برج بهارستان طبقه همکف واحد 115

  •  شماره تماس (خط ویژه):

    021-33966604

نماد اعتماد الکترونیک

Top

ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است