با کلیک کردن بر بروی لیست قیمت به کانال تندیس برتر ملحق شوید

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

            همکاران و مشتریان عزیز زمان فرمهای عمومی در روزهای شـنبه تا چهارشنبه ساعت 14                 

                        و روزهای پنج شنبه ساعت 12 را ساعـت مقرر در نظر بگیرید.                                

کارت ویزیت ساده
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 گلاسه بدون روکش یکرو  1000 48×85 54/000 7 روز کاری
2 گلاسه بدون روکش دورو  1000 48×85 64/000 7 روز کاری
3 سلفون براق یکرو 1000 48×85 58/000 1 روز کاری
4 سلفون براق دورو 1000 48×85 70/000 1روز کاری
5 سلفون مات یکرو 1000 48×85 58/000 1 روز کاری
6 سلفون مات دورو 1000 48×85 70/000 1 روز کاری
7 کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 60/000 7 روز کاری
8 کتان اندونزی دورو 1000 48×85  66/000 7 روز کاری
کارت ویزیت های لیبل
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لیبل

1000

48×85 68/000 1 روز کاری
2 لیبل سلفون براق 1000 48×85 70/000 1 روز کاری
3 برچسب اموال تک رنگ  1000 45×15  180/000 2 روز کاری
4 برچسب اموال چهار رنگ 1000 45×15  250/000 2 روز کاری
کارت ویزیت های فانتزی
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 لمینت براق

1000

59×90 225/000 7 روز کاری
2 لمینت براق فوری 1000 59×90 230/000 2 روز کاری
3 لمینت مات 1000 59×90  285/000 7 روز کاری
4 لمینت مات فوری 1000 59×90  290/000  2 روز کاری
5 لمینت برجسته 1000 59×90 195/000 7 روز کاری
6 لمینت برجسته فوری 1000 59×90 200/000 3 روز کاری
7 لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 180/000 10 روز کاری
  لمینت مات ویزیتی  1000 48×85 228/000 10 روز کاری  
8 لمینت برجسته ویزیتی 1000 48×85  156/000  10روزکاری
             
9 سلفون مات دور گرد 1000 59×90 108/000  2 روزکاری
10 سلفون مات دور گرد 1000 59×90 103/000 5 روز کاری
12 سلفون براق دور گرد 1000 59×90 103/000 5 روز کاری
14 سلفون براق دورگرد 1000 59×90 108/000  2 روزکاری
15

لمینت برجسته مربع

1000 60×60 147/000 7 روز کاری
16 لمینت برجسته مربع فوری 1000 60×60 152/000 2روزکاری
17

لمینت براق مربع

1000 60×60  146/000  10روزکاری  
 

لمینت مات مربع 

1000 60×60 185/000 10روز کاری  
18

لمینت براق مربع فوری

1000 60×60    2روزکاری  
19

لمینت براق دایره

1000 60×60 146/000 10 روز کاری   
20 لمینت براق دایره فوری 1000 60×60   2روزکاری

 

  لمینت مات دایره  1000 60×60 185/000 10روزکاری  
21 لمینت براق طرح موج 1000 59×90 225/000 7 روز کاری
  لمینت مات طرح موج 1000 59×90 285/000 10روزکاری  
22 کتان دورگرد 1000 59×90 130/000 7 روز کاری

 

تحریر 80 گرم
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 210×297 300/000 2 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 210×297 260/000 7 روز کاری  
3 A4 یکرو 1000 200×290 208/000 7 روز کاری
4 A4 یکرو 1000 200x290 240/000 2روزکاری  
5 A4 دورو 1000 200×290 280/000 7 روزکاری  
6 A4 دورو 1000  290x200 300/000 2روزکاری  
7 A4 یکرو 2000  290x200 340/000 7 روزکاری  
8 A4 یکرو 2000  290x200 380/000 2روزکاری  
9 A4 دورو 2000  290x200 410/000 7 روزکاری  
10 A4 دورو 2000  290x200 460/000 2روزکاری  
11 A4 یکرو 2000 210×297 480/000 2 روز کاری
12 A4 یکرو 2000 210×297 440/000 7 روز کاری  
13 A4 دورو 2000 210×297 600/000 2 روز کاری
14 A4 دورو 2000 200×290 560/000 7 روز کاری
  A4 یکرو 5000 200×290 820/000 2 روز کاری  
15 A4 یکرو 5000 200×290 740/000 7 روز کاری  
16 A4 دورو 5000 200×290 880/000 2 روز کاری
17 A4 دورو 5000 200×290 840/000 7 روز کاری  
18 A5 یکرو 1000 147.5×210 150/000 2 روز کاری
19 A5 یکرو 1000 147.5×210 130/000 7 روز کاری  
20 A5 یکرو 1000 200x145 104/000 7 روزکاری
21 A5یکرو 1000 200x145 120/000 2 روزکاری  
22 A5 دورو

1000

200x145 140/000 7 روزکاری  
23 A5 دورو

1000

200x145 150/000 2 روزکاری  
24 A5یکرو

2000

200x145 170/000 7 روزکاری  
25 A5یکرو

2000

200x145 190/000 2 روزکاری  
26 A5 دورو

2000

200x145 205/000 7 روزکاری  
27 A5 دورو

2000

200x145 230/000 2 روزکاری  
28 A5 یکرو

2000

147.5×210

240/000

2 روز کاری
29 A5 یکرو

2000

147.5×210 220/000 7 روز کاری  
30 A5 دورو 2000 147.5×210 300/000 2 روز کاری
31 A5 دورو 2000 147.5×210 280/000 7 روز کاری  
32 A5 یکرو 5000 145×200 410/000 2 روز کاری
33 A5 یکرو 5000 145×200 370/000 7روز کاری  
34 A5 دورو 5000 145×200 440/000 2 روز کاری
35 A5 دورو 5000 145×200 420/000 7 روز کاری  
36 A6 یکرو 1000 90×145 75/000 2 روز کاری
37 A6 یکرو 1000  145x90 52/000 7 روزکاری  
38 A6 یکرو 1000  145x90 60/000 2 روزکاری  
39 A6 دورو 1000  145x90 70/000 7 روزکاری  
40 A6 دورو 1000  145x90 75/000 2 روزکاری  
41 A6 یکرو 1000 90×145 65/000 7 روز کاری  
42 A6 یکرو 2000 90×145 120/000 2 روز کاری
43 A6 یکرو 2000 145x90 85/000 7 روزکاری  
44 A6 یکرو 2000 145x90 95/000 2 روزکاری  
45 A6 دورو 2000 145x90 105/000 7 روزکاری  
46 A6 دورو 2000 145x90 115/000 2 روزکاری  
47 A6 یکرو 2000 90×145 110/000 7 روز کاری
48 A6 دورو 2000 90×145 150/000 2 روز کاری  
49 A6 دورو 2000 90×145 140/000 7 روز کاری  
50 A6 یکرو 5000 90×145 205/000 2روز کاری   
51 A6 یکرو 5000 90×145 185/000 7 روز کاری
52 A6 دورو 5000 90×145 220/000 2روز کاری   
53 A6 دورو 5000 90×145 210/000 7 روز کاری

                                                    همکاران گرامی به علت موجود نبودن گلاسه 120 گرم فعلا چاپ نخواهد شد                                                             

گلاسه 120 گرم
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290   2 روز کاری
A4 یکرو  1000 200×290       7 روز کاری   
3 A4 دورو 1000 200×290   2 روز کاری
4 A4 دورو 1000 200×290        7 روز کاری 
5 A4 یکرو 2000 200×290   2 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290         7 روز کاری   
7 A4 دورو 2000 200×290   2 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290       7 روز کاری    
6 A4 یکرو 5000 200×290   2 روز کاری
 7 A4 یکرو 5000 200×290       7 روزکاری  
 8 A4 دورو 5000 200×290   1 روز کاری  
 9 A4 دورو 5000 200×290       7روز کاری   
10 A5 یکرو 1000 147.5×210   2 روز کاری
 11 A5 یکرو 1000 145×200       7 روز کاری  
12 A5 دورو 1000 145×200   2 روز کاری
13  A5 دورو 1000 145×200        7روز کاری  
14 A5 یکرو

2000

145×200   2 روز کاری
15 A5 یکرو  2000 145×200       7روز کاری
16  A5 دورو  2000 145×200   2 روز کاری  
17  A5 دورو  2000 145×200      7روز کاری  
18  A5 یکرو 5000 145×200   روز کاری  
19 A5 یکرو 5000 145×200      7 روز کاری
20 A5 دورو 5000 145×200   1روز کاری
 21 A5 دورو 5000 145×200       7 روز کاری  
22 A6 یکرو 1000 90×145   2 روز کاری
23  A6 یکرو 1000 90×145       7 روز کاری  
24 A6 دورو 1000 90×145   2 روز کاری
25  A6 دورو 1000 90×145       7 روزکاری  
26 A6 یکرو 2000 90×145   2 روز کاری
 27 A6 یکرو 2000 90×145       7 روز کاری  
28 A6 دورو 2000 90×145   2 روز کاری
 29 A6 دورو 2000 90×145       7 روز کاری  
30 A6 یکرو 5000 90×145   2 روز کاری
 31 A6 یکرو 5000 90×145       7روز کاری  
32 A6 دورو 5000 90×145   1 روز کاری /
 33 A6 دورو 5000 90×145       7روز کاری  

 

گلاسه 135 گرم - A
نمونه جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 344/000 7 روز کاری
2 A4 یکرو 1000 200×290 364/000 2روزکاری  
3 A4 دورو 1000 200×290 420/000 7روزکاری  
4 A4 دورو 1000 200×290 432/000 2روزکاری
5 A4 یکرو 2000 200×290 620/000 7 روز کاری
6 A4 یکرو 2000 200×290 648/000 2روزکاری  
7 A4 دورو 2000 200×290 700/000 7 روز کاری
8 A4 دورو 2000 200×290 728/000 1روزکاری 
9 A4 یکرو 5000 200×290 1/432/000 7 روز کاری  
10 A4 یکرو 5000 200×290 1/464/000 2روزکاری   
11 A4 دورو 5000 200×290 1/520/000 7روز کاری   
12 A4 دورو 5000 200×290 1/540/000 2روزکاری  
13 A5 یکرو 1000 145×200 172/000 7 روز کاری  
14 A5 یکرو 1000 145×200 182/000 2روزکاری  
15 A5 دورو 1000 145×200 210/000 7روزکاری  
16 A5 دورو 1000 145×200 216/000 2روزکاری  
17 A5 یکرو 2000 145×200 310/000 7روزکاری  
18 A5 یکرو 2000 145×200 324/000 2روز کاری
19 A5 دورو 2000 145×200 350/000 7 روز کاری
20 A5 دورو 2000 145×200 364/000 2روزکاری
21 A5 یکرو

5000

145×200 716/000 7 روز کاری
22 A5 یکرو 5000 145×200 732/000 2روزکاری
23 A5 دورو 5000 145×200 760/000 7 روز کاری
24 A5 دورو 5000 145×200 770/000 2روزکاری
25 A6 یکرو 1000 90×145 86/000 7 روز کاری
26 A6 یکرو 1000 90×145 91/000 2روزکاری  
27 A6 دورو 1000 90×145 105/000 7 روز کاری
28 A6 دورو 1000 90×145 108/000 2روزکاری  
29 A6 یکرو 2000 90×145 155/000 7 روز کاری
30 A6 یکرو 2000 90×145 162/000 2روزکاری  
31 A6 دورو 2000 90×145 175/000 7 روز کاری
30 A6 دورو 2000 90×145 182/000 2روزکاری  
31 A6 یکرو 5000 90×145 358/000 7 روز کاری
32 A6 یکرو 5000 90×145 366/000 2روزکاری  
33 A6 دورو 5000 90×145 380/000 7روزکاری  
34 A6 دورو 5000 90×145 385/000 2روزکاری

  

پاکت ملخی
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت نامه 277/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت نامه 486/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت نامه 1/010/000 7 روز کاری

4

پاکت گلاسه 135 گرم 1000 پاکت نامه 480/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 پاکت نامه 870/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 پاکت نامه 2/010/000 7 روز کاری

 پاکت A5

  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل نمونه

1

پاکت تحریر 80گرم

1000 پاکت A5 335/000 7 روز کاری  

2

پاکت تحریر 80گرم

2000 پاکت A5 550/000 7 روز کاری  
3

پاکت تحریر 80گرم

5000 پاکت A5 1/165/000 7 روز کاری  

4

پاکت گلاسه 135گرم

1000 پاکت A5 560/000 7 روز کاری  

5

پاکت گلاسه 135گرم

2000 پاکت A5 1/000/000 7 روز کاری  

6

پاکت گلاسه 135گرم

5000 پاکت A5 2/300/000 7روز کاری  
پاکت A4
  جنس تعداد ابعاد(mm) قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 پاکت A4 652/000 7 روز کاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 پاکت A4 1/060/000 7 روز کاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 پاکت A4 2/250/000 7 روز کاری
4 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 پاکت A4 1/100/000 7 روز کاری
5 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 پاکت A4 1/960/000 7 روز کاری
6 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 پاکت A4 4/500/000 7 روز کاری

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

درباره تندیس برتر

مجتمع چاپ تندیس برتر در سال 1384 با هدف فعالیت و خدمت رسانی در زمینه طراحی گرافیک و چاپ تاسیس گردید.

در این مجموعه انواع کارهای چاپی و دریافت سفارشات بصورت اتوماسیون و آنلاین بوده و مشتری میتواند از لحظه ثبت سفارشات تا دریافت کار ، فرایند تولید را پیگیری نماید.

تماس با ما

  •  نشانی:

    سفارشات کار میدان بهارستان ابتدای خیابان ملت برج بهارستان طبقه همکف واحد 115

  •  شماره تماس (خط ویژه):

    021-33966604

نماد اعتماد الکترونیک

Top

ورودی نامعتبر است
شماره همراه گیرنده نامعتبر می باشد
ورودی نامعتبر است